Thursday, 8 December 2011

Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9 Tahun 2010
Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

1. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan hendaklah berkuatkuasa mulai 1 Januari 2010

2. Tempoh pengajaran dan pembelajaran secara rasmi di kelas prasekolah bagi murid-murid berumur 5+ tahun adalah tidak kurang daripada empat jam sehari termasuk waktu rehat selama 5 hari seminggu dan jumlah jam seminggu adalah tidak kurang daripada 20 jam.

3. Tempoh pengajaran dan pembelajaran secara rasmi di kelas prasekolah bagi murid-murid berumur 4+ tahun adalah tidak kurang daripada tiga setengah jam sehari termasuklah waktu rehat selama 5 hari seminggu dan jumlah jam seminggu adalah tidak kurang daripada 17 1/2 jam

4. Peruntukan masa bagi Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris dan bahasa pengantar lain adalah seperti berikut:

1 Bahasa Malaysia                      600                      Bahasa Pengantar Lain          400
2 Bahasa Inggeris                        600                      Bahasa Pengantar Lain          400
3 Bahasa Cina/Bahasa Tamil/                                                                               400
                                                                               Bahasa Inggeris/Lain-lain                                                                      
                                      Jumlah 1200                                                     Jumlah  1200


5. Jika di dalam sesebuah kelas prasekolah terdapat lima orang murid atau lebih yang beragama Islam, maka murid-murid tersebut hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Islam oleh guru yang diluluskan oleh pihak berkuasa negeri sekurang-kurangnya 2 jam seminggu.

6. Jika di dalam sesebuah tadika terdapat lima orang murid atau lebih yang bukan beragama Islam, maka murid-murid tersebut hendaklah diberikan pengajaran Pendidikan Moral sekurang-kurangnya 2 jam seminggu>

KPSK ini hendaklah dilaksanakan di semua tadika dan prasekolah yang berdaftar di bawah Akta Pendidikan 1996. Bagi prasekolah swasta yang ditubuhkan sebelum tahun 2010 hendaklah melaksanakan sepenuhnya Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan mulai Januari 2011.

No comments:

Post a Comment